Home > References > E > Ericsson & Simon, 1984

Ericsson & Simon, 1984

Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1984). Protocol analysis: Verbal reports as data. Cambridge, MA: The MIT Press.

Related Topics

Top